Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van denaaimachine.nl/de Handige Hand v.o.f.  Gevestigd:  Fanny Blankers-Koenlaan 124, 2134 CR te Hoofddorp, hierna denaaimachine.nl. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61116491 BTW nummer: NL815925153B01

Arikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen op de site denaaimachine.nl

2.0 Onder “koper” wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot denaaimachine.nl in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elk natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ons een koop of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.
3.0 Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door denaaimachine.nl op elektronische bestellingen via de website www.denaaimachine.nl. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op winkelverkoop.

Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten
2.1 De aanbiedingen of prijsopgaven op deze internetsite dienen te worden aangemerkt als
een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. denaaimachine.nl is op
geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd.
De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper
geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het
overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2.2 Alle aanbiedingen van denaaimachine.nl zijn vrijblijvend en geldig zolang de voorraad strekt.
2.3 Specificaties en prijzen kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden, in het
bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) bepalingen noodzakelijk is.
2.4 Een aanbod van de koper om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan,
wanneer denaaimachine.nl het door koper volledig ingevulde bestelformulier heeft
ontvangen. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per
e-mail is verzonden naar het door de koper opgegeven e-mail adres dan wel schriftelijk.
De overeenkomst kan door denaaimachine.nl herroepen worden in geval de klant niet aan de
voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan.
2.5 Koper en denaaimachine.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van
elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de
voorwaarden in artikel 2.4 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een handtekening
doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De
elektronische bestanden bij denaaimachine.nl gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als
een vermoeden van bewijs.

Artikel 3. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s inclusief omzetbelasting.
3.2 Alle aanbiedingen, prijzen en afbeeldingen zijn onder voorbehoud van type- of
scanfouten.
3.3 Als op onze prijslijsten of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die niet correct is,
behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan
de overeenkomst ontbinden door dit schriftelijk kenbaar te maken en daarbij de geleverde
goederen retour te zenden.

Artikel 4. Aflevering en leveringstermijnen
4.1 denaaimachine.nl streeft ernaar om producten binnen 5 werkdagen af te leveren. Sommige
producten hebben een langere levertijd. denaaimachine.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele
vertraging die optreedt bij de bezorging door de ingeschakelde vervoerder, of door fouten in voorraadindicaties van de leveranciers van denaaimachine.nl.
4.2 De door ons opgegeven levertijden gelden voor leveringen in Nederland en gaan in op het moment waarop van koper het verschuldigde aankoopbedrag door denaaimachine.nl is ontvangen en zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming, welke termijn minstens zeven werkdagen zal zijn.
4.3 De wijze van verpakking en de keuze van het verpakkingsmateriaal alsmede de wijze van verzending worden door denaaimachine.nl bepaald.
4.4 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c.q. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden c.q. afgeleverd op het postkantoor.
4.5 Bij levering in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
4.6 De koper is verplicht de producten onmiddellijk na levering nauwkeurig te (doen) inspecteren.
4.7 Bij de artikelen die geleverd worden zit altijd een originele factuur. Administratieve fouten hierin zullen binnen 14 dagen na melding worden gecorrigeerd.
4.8 Na ontvangst van het product(en) heeft koper een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product(en) retour te zenden. Gebruik hiervoor het formulier "Retour zenden" voor.
Hierbij draagt de koper zelf de kosten van retourzending, met uitzondering van retour zending van defecten en onvolledige producten.  denaaimachine.nl zal in geval van ontbinding van de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst het betaalde bedrag aan koper terugstorten.  De betreffende retourzending dient vergezeld te zijn van de originele factuur en behoort in de originele, niet beschadigde verpakking te zitten.
4.9 In geval de betreffende producten worden teruggezonden in overeenstemming met het vorige lid, zal denaaimachine.nl zorgdragen voor creditering van reeds betaalde bedragen. In geval van beschadiging zijn eventuele kosten van nieuwe verpakking voor rekening van de koper.
4.10 Behoudt de koper de producten, dan geeft koper daarmee te kennen dat koper de producten volledig en onherroepelijk accepteert. Vanzelfsprekend blijven de garantiebepalingen onverminderd van kracht.  

Artikel 5. Betaling
5.1 Bij bestellingen via onze internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
-Remboursbetaling.
-Contante betaling of pinnen bij afhalen in onze winkel te Hoofddorp.

-IDEAL betaling.


5.2 Een remboursbetaling vindt bij aflevering plaats. Men betaalt aan de postbode.
5.3 Alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die denaaimachine.nl heeft moeten maken als gevolg van het niet nakomen door de klant van de (betalings-)verplichtingen, komen ten laste van de klant.
5.4 In geval van niet-tijdige nakoming van de (betalings-)verplichtingen is denaaimachine.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of deze op te schorten tot het moment waarop de klant de (betalings-)verplichtingen volledig is nagekomen. 

Artikel 6. Garantie en aansprakelijkheid 
6.1 denaaimachine.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product(en).
6.2 De garantietermijn van denaaimachine.nl komt overeen met de fabriek garantietermijn. Deze geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan:

- Nagelaten onderhoud, of

- Opzettelijke beschadiging of

- Onoplettendheid.


6.3 Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd. 

Artikel 7. Afbeeldingen en specificaties 
7.1 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen en (technische) specificaties o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de internetsites van denaaimachine.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

RICHTLIJN CONSUMENTENRECHTEN

BIJLAGE I

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons \"de naaimachine.nl\" Fanny Blankers-Koenlaan 124, 2134 CR Hoofddorp via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website de naaimachine.nl. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Informatiebulletin

MELD JE AAN VOOR ONS INFORMATIEBULLETIN. JE KRIJGT DAN EEN KORTINGSCODE DIE JE VOOR ELK PRODUCT KAN GEBRUIKEN.
MAKKELIJK GELD BESPAREN, TOCH ?!?
Aanmelden

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2014 - 2024 De Naaimachine | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel